THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 Bình Định 53-23,Quảng Bình 31-21,Quảng Trị 22-80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-02-2020 Đà Nẵng 53-21,Khánh Hòa 51-25 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 06-11,Quảng Nam 50-86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-02-2020 Phú Yên 02-90,Thừa Thiên Huế 63-24 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 58-24,Kon Tum 61-24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-02-2020 Đà Nẵng 18-85,Đắc Nông 26-77,Quảng Ngãi 92-28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-02-2020 Gia Lai 25-65,Ninh Thuận 85-53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-02-2020 Bình Định 59-27,Quảng Bình 40-13,Quảng Trị 85-88 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 84-56,Khánh Hòa 81-58 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-02-2020 Đắc Lắc 25-61,Quảng Nam 19-90 Miss
17-02-2020 Phú Yên 61-81,Thừa Thiên Huế 49-50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-02-2020 Khánh Hòa 18-12,Kon Tum 46-83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 55-56,Đắc Nông 30-43,Quảng Ngãi 10-57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 73-20,Ninh Thuận 60-72 Miss
13-02-2020 Bình Định 07-95,Quảng Bình 60-40,Quảng Trị 24-61 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 51-49,Khánh Hòa 69-64 Miss
11-02-2020 Đắc Lắc 28-90,Quảng Nam 05-53 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 97-66,Thừa Thiên Huế 01-28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-02-2020 Khánh Hòa 09-02,Kon Tum 73-04 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 60-67,Đắc Nông 36-93,Quảng Ngãi 52-76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 86-20,Ninh Thuận 49-07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 55-41,Quảng Bình 81-71,Quảng Trị 67-54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 37-20,Khánh Hòa 59-37 Win Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 41-65,Quảng Nam 03-59 Miss
03-02-2020 Phú Yên 17-37,Thừa Thiên Huế 41-87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 54-19,Kon Tum 76-67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 35-65,Đắc Nông 32-49,Quảng Ngãi 21-17 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-01-2020 Gia Lai 21-78,Ninh Thuận 24-31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 41-09,Quảng Bình 08-76,Quảng Trị 48-99 Miss
29-01-2020 Đà Nẵng 27-06,Khánh Hòa 83-48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 33-55,Quảng Nam 10-89 Miss
27-01-2020 Phú Yên 88-57,Thừa Thiên Huế 94-77 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 66-06,Kon Tum 21-23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 67-45,Đắc Nông 02-62,Quảng Ngãi 14-74 Win Đắc Nông
24-01-2020 Gia Lai 62-73,Ninh Thuận 97-19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 33-98,Quảng Bình 70-94,Quảng Trị 03-39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 52-94,Khánh Hòa 41-61 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 05-57,Quảng Nam 42-13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 07-52,Thừa Thiên Huế 22-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 32-17,Kon Tum 36-74 Miss
18-01-2020 Đà Nẵng 65-47,Đắc Nông 37-11,Quảng Ngãi 49-36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 43-85,Ninh Thuận 42-01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 36-16,Quảng Bình 42-64,Quảng Trị 48-59 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 79-53,Khánh Hòa 29-83 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 93-24,Quảng Nam 13-38 Miss