THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-09-2021 Đà Nẵng 47-04,Đắc Nông 89-78,Quảng Ngãi 80-64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 78-20,Ninh Thuận 40-79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 44-05,Quảng Bình 94-10,Quảng Trị 35-36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 15-60,Khánh Hòa 25-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 79-14,Quảng Nam 87-31 Miss
20-09-2021 Phú Yên 66-86,Thừa Thiên Huế 16-91 Win Phú Yên
19-09-2021 Khánh Hòa 11-99,Kon Tum 91-95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 62-18,Đắc Nông 97-72,Quảng Ngãi 53-90 Miss
17-09-2021 Gia Lai 84-76,Ninh Thuận 52-40 Win Gia Lai
16-09-2021 Bình Định 56-67,Quảng Bình 54-98,Quảng Trị 75-42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 56-57,Khánh Hòa 32-96 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 20-52,Quảng Nam 58-71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-09-2021 Phú Yên 77-43,Thừa Thiên Huế 23-11 Miss
12-09-2021 Khánh Hòa 61-37,Kon Tum 87-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 22-25,Đắc Nông 72-80,Quảng Ngãi 02-35 Win Đà Nẵng
10-09-2021 Gia Lai 23-67,Ninh Thuận 53-65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 92-32,Quảng Bình 78-13,Quảng Trị 00-26 Miss
08-09-2021 Đà Nẵng 87-68,Khánh Hòa 68-81 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 17-99,Quảng Nam 87-93 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 40-12,Thừa Thiên Huế 86-88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 75-55,Kon Tum 23-51 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 32-41,Đắc Nông 39-50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 18-39,Ninh Thuận 11-12 Win Gia Lai
02-09-2021 Bình Định 27-70,Quảng Bình 87-50,Quảng Trị 49-39 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 27-13,Khánh Hòa 30-99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 58-43,Quảng Nam 27-18 Miss
30-08-2021 Phú Yên 24-78,Thừa Thiên Huế 53-10 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 40-76,Kon Tum 42-12 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 41-37,Đắc Nông 77-42,Quảng Ngãi 68-47 Win Đà Nẵng
27-08-2021 Gia Lai 31-17,Ninh Thuận 97-06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 05-53,Quảng Bình 76-20,Quảng Trị 55-00 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 56-36,Khánh Hòa 09-36 Win Đà Nẵng
24-08-2021 Đắc Lắc 42-27,Quảng Nam 50-75 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 58-22,Thừa Thiên Huế 70-40 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 65-17,Kon Tum 22-20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-08-2021 Đắc Nông 23-76,Quảng Ngãi 43-68 Miss
20-08-2021 Gia Lai 43-58,Ninh Thuận 95-22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-08-2021 Bình Định 45-11,Quảng Bình 82-15,Quảng Trị 28-01 Win Bình Định
18-08-2021 Đà Nẵng 10-94,Khánh Hòa 87-35 Miss
17-08-2021 Đắc Lắc 91-69,Quảng Nam 31-10 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 63-00,Thừa Thiên Huế 36-51 Win Phú Yên
15-08-2021 Khánh Hòa 26-19,Kon Tum 78-10 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 54-08,Đắc Nông 41-81,Quảng Ngãi 60-89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 32-13,Ninh Thuận 04-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 65-41,Quảng Bình 77-06,Quảng Trị 90-82 Miss