THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Đắc Lắc 50,Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 73,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 28,Kon Tum 37 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 29,Đắc Nông 60,Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 44,Ninh Thuận 98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 27,Quảng Bình 64,Quảng Trị 02 Miss
09-06-2021 Đà Nẵng 55,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 95,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 68,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-06-2021 Gia Lai 72,Ninh Thuận 28 Miss
03-06-2021 Bình Định 19,Quảng Bình 29,Quảng Trị 19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 94,Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-06-2021 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-05-2021 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-05-2021 Khánh Hòa 92,Kon Tum 88 Miss
29-05-2021 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-05-2021 Gia Lai 52,Ninh Thuận 78 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-05-2021 Bình Định 57,Quảng Bình 57,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 50,Khánh Hòa 80 Miss
25-05-2021 Đắc Lắc 61,Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-05-2021 Phú Yên 10,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 53,Kon Tum 27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-05-2021 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 05,Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-05-2021 Gia Lai 77,Ninh Thuận 47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 39,Quảng Bình 98,Quảng Trị 22 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-05-2021 Đà Nẵng 68,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-05-2021 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 93,Thừa Thiên Huế 82 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-05-2021 Khánh Hòa 93,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 96,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 62,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 72,Quảng Bình 28,Quảng Trị 24 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 65,Kon Tum 55 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 49,Đắc Nông 01,Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 27,Ninh Thuận 65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 08,Quảng Bình 48,Quảng Trị 86 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 11,Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 32,Kon Tum 34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 04,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 14,Ninh Thuận 20 Miss
29-04-2021 Bình Định 95,Quảng Bình 64,Quảng Trị 73 Win Quảng Bình
28-04-2021 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 40,Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 04,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 68,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 71,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 07 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 82,Ninh Thuận 80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 45,Quảng Bình 92,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 00,Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 86,Kon Tum 47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi