Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 89,Kon Tum 51 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 79,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 22,Quảng Bình 36,Quảng Trị 38 Miss
16-09-2020 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 28,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 71,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 47,Quảng Bình 00,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 66 Miss
08-09-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 20,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 26,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 76,Quảng Bình 96,Quảng Trị 58 Miss
02-09-2020 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-09-2020 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 08,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 57,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 31,Quảng Bình 94,Quảng Trị 68 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 22 Miss
25-08-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 68 Miss
23-08-2020 Khánh Hòa 08,Kon Tum 57 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 22,Ninh Thuận 70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 72,Quảng Bình 45,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 97,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-08-2020 Đắc Lắc 40,Quảng Nam 70 Miss
17-08-2020 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-08-2020 Khánh Hòa 63,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 57,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 33,Quảng Trị 92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 42,Quảng Nam 42 Miss
10-08-2020 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 83,Kon Tum 34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 25,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 34,Quảng Bình 50,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 68,Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 55,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa
01-08-2020 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 47,Quảng Ngãi 80 Miss
31-07-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 16,Quảng Bình 94,Quảng Trị 46 Win Bình Định,Quảng Bình
29-07-2020 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 97 Miss
28-07-2020 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc
27-07-2020 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 86,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-07-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 04,Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi