Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Khánh Hòa 148,Kon Tum 597 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 228,Đắc Nông 811,Quảng Ngãi 673 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 615,Ninh Thuận 587 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 054,Quảng Bình 414,Quảng Trị 218 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-03-2020 Đà Nẵng 122,Khánh Hòa 476 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 319,Quảng Nam 845 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 688,Thừa Thiên Huế 007 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 248,Kon Tum 435 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 691,Đắc Nông 305,Quảng Ngãi 273 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 252,Ninh Thuận 424 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 277,Quảng Bình 134,Quảng Trị 941 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-03-2020 Đà Nẵng 080,Khánh Hòa 676 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-03-2020 Đắc Lắc 316,Quảng Nam 138 Miss
16-03-2020 Phú Yên 415,Thừa Thiên Huế 276 Miss
15-03-2020 Khánh Hòa 68-92,Kon Tum 27-91 Win Kon Tum
14-03-2020 Đà Nẵng 523,Đắc Nông 236,Quảng Ngãi 452 Win Đà Nẵng ,Đắc Nông
13-03-2020 Ninh Thuận 902,Gia Lai 186 Miss
12-03-2020 Bình Định 004,Quảng Bình 477,Quảng Trị 9251 Win Bình Định ,Quảng Bình
11-03-2020 Đà Nẵng 993,Khánh Hòa 291 Win Đà Nẵng
10-03-2020 Đắc Lắc 116,Quảng Nam 367 Miss
09-03-2020 Phú Yên 724,Thừa Thiên Huế 361 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-03-2020 Khánh Hòa 810,Kon Tum 615 Win Khánh Hòa.Kon Tum
07-03-2020 Đà Nẵng 271,Đắc Nông 684,Quảng Ngãi 069 Win Đà Nẵng
06-03-2020 Ninh Thuận 036,Gia Lai 195 Miss
05-03-2020 Bình Định 935,Quảng Bình 637,Quảng Trị 231 Win Bình Định ,Quảng Trị
04-03-2020 Đà Nẵng 035,Khánh Hòa 619 Win Đà Nẵng
03-03-2020 Đắc Lắc 501,Quảng Nam 677 Win Đắc Lắc
02-03-2020 Phú Yên 743,Thừa Thiên Huế 783 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-02-2020 Quảng Ngãi 903,Đà Nẵng 871,Đắc Nông 831 Win Quảng Ngãi,Đà Nẵng
28-02-2020 Gia Lai 326,Ninh Thuận 232 Win Ninh Thuận
27-02-2020 Bình Định 327,Quảng Bình 980,Quảng Trị 425 Miss
26-02-2020 Đà Nẵng 312,Khánh Hòa 455 Win Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 536,Quảng Nam 436 Win Đắc Lắc
24-02-2020 Phú Yên 351,Thừa Thiên Huế 017 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 391,Kon Tum 802 Miss
22-02-2020 Đà Nẵng 312,Đắc Nông 657,Quảng Ngãi 426 Miss
21-02-2020 Gia Lai 015,Ninh Thuận 436 Win Gia Lai
20-02-2020 Bình Định 324,Quảng Bình 815,Quảng Trị 285 Win Quảng Bình ,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 956,Khánh Hòa 216 Win Đà Nẵng
18-02-2020 Đắc Lắc 436,Quảng Nam 904 Win Quảng Nam
17-02-2020 Phú Yên 433,Thừa Thiên Huế 976 Miss
15-02-2020 Đà Nẵng 340,Đắc Nông 451,Quảng Ngãi 381 Miss
14-02-2020 Gia Lai 026,Ninh Thuận 698 Miss
13-02-2020 Bình Định 470,Quảng Bình 319,Quảng Trị 579 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 945,Khánh Hòa 781 Win Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 628,Quảng Nam 056 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
10-02-2020 Phú Yên 049,Thừa Thiên Huế 281 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
09-02-2020 Khánh Hòa 597,Kon Tum 026 Miss
08-02-2020 Quảng Ngãi 529,Đà Nẵng 026,Đắc Nông 457 Miss
07-02-2020 Gia Lai 914,Ninh Thuận 203 Win Gia Lai
06-02-2020 Quảng Bình 688,Bình Định 264,Quảng Trị 408 Win Quảng Bình
05-02-2020 Đà Nẵng 638,Khánh Hòa 997 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 719,Quảng Nam 029 Miss
02-02-2020 Khánh Hòa 166,Kon Tum 635 Win Khánh Hòa.Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 618,Đắc Nông 879,Quảng Ngãi 462 Win Đà Nẵng
31-01-2020 Gia Lai 236,Ninh Thuận 021 Miss
30-01-2020 Bình Định 288,Quảng Bình 105,Quảng Trị 942 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 266,Khánh Hòa 386 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Lắc 676,Quảng Nam 750 Miss
27-01-2020 Phú Yên 159,Thừa Thiên Huế 862 Miss