Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2021 Đà Nẵng 523,Đắc Nông 548,Quảng Ngãi 380 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 097,Ninh Thuận 526 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 049,Quảng Bình 285,Quảng Trị 016 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 690,Khánh Hòa 308 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 608,Quảng Nam 259 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 763,Thừa Thiên Huế 064 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 313,Kon Tum 281 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 965,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 821 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 904,Ninh Thuận 444 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 246,Quảng Bình 478,Quảng Trị 684 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 126,Khánh Hòa 928 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-10-2021 Đắc Lắc 535,Quảng Nam 692 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-10-2021 Phú Yên 467,Thừa Thiên Huế 797 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-10-2021 Khánh Hòa 138,Kon Tum 712 Miss
09-10-2021 Đà Nẵng 396,Đắc Nông 162,Quảng Ngãi 234 Win Đà Nẵng
08-10-2021 Gia Lai 016,Ninh Thuận 266 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-10-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 312,Quảng Trị 854 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-10-2021 Đà Nẵng 883,Khánh Hòa 125 Win Đà Nẵng
05-10-2021 Đắc Lắc 298,Quảng Nam 659 Miss
04-10-2021 Phú Yên 002,Thừa Thiên Huế 122 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-10-2021 Khánh Hòa 793,Kon Tum 641 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-10-2021 Đà Nẵng 244,Đắc Nông 112,Quảng Ngãi 942 Miss
01-10-2021 Gia Lai 237,Ninh Thuận 589 Win Gia Lai
30-09-2021 Bình Định 596,Quảng Bình 933,Quảng Trị 607 Miss
29-09-2021 Đà Nẵng 513,Khánh Hòa 041 Win Đà Nẵng
28-09-2021 Đắc Lắc 493,Quảng Nam 503 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-09-2021 Phú Yên 097,Thừa Thiên Huế 123 Win Phú Yên
26-09-2021 Khánh Hòa 125,Kon Tum 241 Miss
25-09-2021 Đà Nẵng 849,Đắc Nông 852,Quảng Ngãi 076 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 472,Ninh Thuận 226 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 244,Quảng Bình 570,Quảng Trị 557 Win Bình Định
22-09-2021 Đà Nẵng 560,Khánh Hòa 323 Win Đà Nẵng
21-09-2021 Đắc Lắc 121,Quảng Nam 962 Miss
20-09-2021 Phú Yên 605,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 479,Kon Tum 085 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 462,Đắc Nông 112,Quảng Ngãi 157 Miss
17-09-2021 Gia Lai 898,Ninh Thuận 284 Win Gia Lai
16-09-2021 Bình Định 551,Quảng Bình 521,Quảng Trị 991 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 060,Khánh Hòa 032 Win Đà Nẵng
14-09-2021 Đắc Lắc 752,Quảng Nam 291 Miss
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 912 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 160,Kon Tum 712 Miss
11-09-2021 Đà Nẵng 137,Đắc Nông 882,Quảng Ngãi 305 Win Đà Nẵng
10-09-2021 Gia Lai 931,Ninh Thuận 273 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 657,Quảng Bình 578,Quảng Trị 983 Miss
08-09-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 581 Win Đà Nẵng
07-09-2021 Đắc Lắc 147,Quảng Nam 664 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 324,Thừa Thiên Huế 712 Miss
05-09-2021 Khánh Hòa 302,Kon Tum 346 Win Khánh Hòa
04-09-2021 Đà Nẵng 041,Đắc Nông 283 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 277,Ninh Thuận 630 Win Gia Lai
02-09-2021 Bình Định 599,Quảng Bình 098,Quảng Trị 548 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 486,Khánh Hòa 547 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 004,Quảng Nam 232 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 610,Thừa Thiên Huế 512 Win Phú Yên
29-08-2021 Khánh Hòa 636,Kon Tum 512 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 883,Đắc Nông 678,Quảng Ngãi 137 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2021 Gia Lai 375,Ninh Thuận 511 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 802,Quảng Bình 385,Quảng Trị 973 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 938,Khánh Hòa 898 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa