Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 51 Win 51
19-11-2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win 42
18-11-2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win 84
17-11-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
16-11-2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
15-11-2019 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
14-11-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Win 58
13-11-2019 Đầu 1 Đuôi 8 Win 18
12-11-2019 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
11-11-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
10-11-2019 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
09-11-2019 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
08-11-2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win 92
07-11-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
06-11-2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win 81
05-11-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
04-11-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
03-11-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
02-11-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
01-11-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
31-10-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
30-10-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
29-10-2019 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
28-10-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
27-10-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
26-10-2019 Đầu 0 Đuôi 9 Win 09
25-10-2019 Đầu 1 Đuôi 0 Miss
24-10-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
23-10-2019 Đầu 5 Đuôi 3 Win 53
22-10-2019 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
21-10-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
17-12-2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
16-12-2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
15-12-2018 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
14-12-2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8
13-12-2018 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
12-12-2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
11-12-2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
10-12-2018 Đầu 9 Đuôi 5 Miss
09-12-2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
08-12-2018 Đầu 9 Đuôi 3 Win Đầu 9 Đuôi 3
07-12-2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
06-12-2018 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
05-12-2018 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
04-12-2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
03-12-2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
02-12-2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
01-12-2018 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
30-11-2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
29-11-2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
28-11-2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
27-11-2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
26-11-2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
25-11-2018 Đầu 0 Đuôi 9 Miss
24-11-2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
23-11-2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
22-11-2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
21-11-2018 Đầu 7 Đuôi 9 Miss
20-11-2018 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2
19-11-2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1