Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU BAO LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ MT KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đà Nẵng 61,Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 20,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 47,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 90,Ninh Thuận 76 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 13,Quảng Bình 94,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 68,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 52,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 26,Kon Tum 64 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 48,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 37,Ninh Thuận 73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 27,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 49,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 60,Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 97,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 83,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 92,Ninh Thuận 73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 82,Quảng Bình 70,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 80 Miss
07-01-2020 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-01-2020 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 02 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 71,Kon Tum 76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 51,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 97,Quảng Bình 33,Quảng Trị 11 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 71 Miss
30-12-2019 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 76,Kon Tum 47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 92,Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 22,Ninh Thuận 33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 89,Quảng Bình 00,Quảng Trị 45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-12-2019 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 17 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 04 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 99,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-12-2019 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-12-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-12-2019 Bình Định 00,Quảng Bình 17,Quảng Trị 90 Miss
18-12-2019 Đà Nẵng 05,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 75 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-12-2019 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-12-2019 Khánh Hòa 58,Kon Tum 11 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-12-2019 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 66,Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 60,Ninh Thuận 58 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 22,Quảng Bình 28,Quảng Trị 88 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 25,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 60,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 37,Đắc Nông 51,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 53,Ninh Thuận 95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 04,Quảng Bình 79,Quảng Trị 75 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 52,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 46 Miss
02-12-2019 Phú Yên 10,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 76,Kon Tum 56 Win Khánh Hòa,Kon Tum