Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI VIP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 Đầu 2 Đuôi 2 Win 22
26-02-2020 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
25-02-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
24-02-2020 Đầu 0 Đuôi 9 Win 09
23-02-2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đuôi 4
22-02-2020 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4
21-02-2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
20-02-2020 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
19-02-2020 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
18-02-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win Đuôi 6
17-02-2020 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
16-02-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
15-02-2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
14-02-2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win 55
13-02-2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
12-02-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
11-02-2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
10-02-2020 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
09-02-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
08-02-2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
07-02-2020 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
06-02-2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win 75
05-02-2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win 15
04-02-2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
03-02-2020 Đầu 0 Đuôi 7 Win 07
02-02-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Miss
01-02-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
31-01-2020 Đầu 2 Đuôi 5 Win Đuôi 5
30-01-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 12
29-01-2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
28-01-2020 Đầu 4 Đuôi 0 Win 40
23-01-2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win 75
22-01-2020 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
21-01-2020 Đầu 7 Đuôi 9 Miss
20-01-2020 Đầu 5 Đuôi 0 Win 50
19-01-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 21
18-01-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win 06
17-01-2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win 71
16-01-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
15-01-2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
14-01-2020 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
13-01-2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win 44
12-01-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
11-01-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Miss
10-01-2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
09-01-2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
08-01-2020 Đầu 0 Đuôi 4 Win 04
07-01-2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win 54
06-01-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 12
05-01-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 21
04-01-2020 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
03-01-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
02-01-2020 Đầu 4 Đuôi 0 Miss
01-01-2020 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
31-12-2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
30-12-2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win 88
29-12-2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đuôi 1
28-12-2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
27-12-2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
26-12-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39