Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 Bình Định 58,Quảng Bình 29,Quảng Trị 25 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-02-2020 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-02-2020 Phú Yên 51,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 47,Kon Tum 36 Miss
22-02-2020 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-02-2020 Gia Lai 06,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-02-2020 Bình Định 26,Quảng Bình 76,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 59,Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-02-2020 Đắc Lắc 97,Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-02-2020 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 08 Miss
16-02-2020 Khánh Hòa 12,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa
15-02-2020 Đà Nẵng 26,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 71,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 34,Quảng Bình 55,Quảng Trị 23 Miss
12-02-2020 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 90 Win Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 30 Miss
09-02-2020 Khánh Hòa 43,Kon Tum 24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 60,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 01,Ninh Thuận 97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 71,Quảng Trị 34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-02-2020 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 25,Kon Tum 47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 69 Win Quảng Ngãi
31-01-2020 Gia Lai 70,Ninh Thuận 27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 61,Quảng Bình 85,Quảng Trị 73 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-01-2020 Đà Nẵng 11,Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 40,Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 51,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 12,Kon Tum 34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 62,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 77,Quảng Bình 33,Quảng Trị 50 Miss
22-01-2020 Đà Nẵng 89,Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 15,Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 37,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 02,Ninh Thuận 51 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 32,Quảng Bình 46,Quảng Trị 59 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 63 Miss
14-01-2020 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 96 Win Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 97,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 50,Ninh Thuận 46 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 87,Quảng Bình 09,Quảng Trị 21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị