THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đuôi 9
28-01-2020 Đầu 8- Đuôi 2 Miss
23-01-2020 Đầu 7- Đuôi 5 Win 75
22-01-2020 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
21-01-2020 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
20-01-2020 Đầu 5- Đuôi 0 Win 50
19-01-2020 Đầu 2- Đuôi 1 Win 21
18-01-2020 Đầu 0- Đuôi 6 Win 06
17-01-2020 Đầu 7- Đuôi 1 Win 71
16-01-2020 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
15-01-2020 Đầu 9- Đuôi 3 Miss
14-01-2020 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6
13-01-2020 Đầu 4- Đuôi 4 Win 44
12-01-2020 Đầu 8- Đuôi 0 Win 80
11-01-2020 Đầu 5- Đuôi 8 Win 58
10-01-2020 Đầu 7- Đuôi 1 Miss
09-01-2020 Đầu 7- Đuôi 4 Win 74
08-01-2020 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
07-01-2020 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
06-01-2020 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
05-01-2020 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2
04-01-2020 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
03-01-2020 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
02-01-2020 Đầu 0- Đuôi 4 Win 04
01-01-2020 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
31-12-2019 Đầu 9- Đuôi 4 Miss
30-12-2019 Đầu 8- Đuôi 8 Win 88
29-12-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
28-12-2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
27-12-2019 Đầu 7- Đuôi 7 Win 77
26-12-2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
25-12-2019 Đầu 4- Đuôi 9 Miss
24-12-2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
23-12-2019 Đầu 9- Đuôi 1 Miss
22-12-2019 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
21-12-2019 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
20-12-2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
19-12-2019 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
18-12-2019 Đầu 1- Đuôi 4 Miss
17-12-2019 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
16-12-2019 Đầu 3- Đuôi 3 Miss
15-12-2019 Đầu 0- Đuôi 6 Win 06
14-12-2019 Đầu 6- Đuôi 9 Miss
13-12-2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
12-12-2019 Đầu 2- Đuôi 0 Miss
11-12-2019 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
10-12-2019 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
09-12-2019 Đầu 2- Đuôi 9 Miss
08-12-2019 Đầu 5- Đuôi 2 Miss
07-12-2019 Đầu 8- Đuôi 7 Miss
06-12-2019 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
05-12-2019 Đầu 6- Đuôi 7 Win 67
04-12-2019 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
03-12-2019 Đầu 5- Đuôi 2 Miss
02-12-2019 Đầu 9- Đuôi 7 Win 97
01-12-2019 Đầu 8- Đuôi 7 Win 87
30-11-2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
29-11-2019 Đầu 0- Đuôi 3 Win 03
28-11-2019 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
27-11-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Win 57