Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 Bình Định 716,Quảng Bình 181,Quảng Trị 574 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-02-2020 Đà Nẵng 908,Khánh Hòa 455 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 174,Quảng Nam 342 Miss
24-02-2020 Phú Yên 351,Thừa Thiên Huế 609 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 014,Kon Tum 345 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-02-2020 Đà Nẵng 311,Đắc Nông 349,Quảng Ngãi 120 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-02-2020 Gia Lai 346,Ninh Thuận 791 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-02-2020 Bình Định 828,Quảng Bình 815,Quảng Trị 652 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 601,Khánh Hòa 381 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-02-2020 Đắc Lắc 658,Quảng Nam 746 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-02-2020 Phú Yên 916,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-02-2020 Khánh Hòa 012,Kon Tum 926 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 209,Đắc Nông 603,Quảng Ngãi 204 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 158,Ninh Thuận 004 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 470,Quảng Bình 319,Quảng Trị 867 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 781 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 593,Quảng Nam 056 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 519,Thừa Thiên Huế 208 Miss
09-02-2020 Khánh Hòa 730,Kon Tum 673 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 810,Đắc Nông 275,Quảng Ngãi 143 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 914,Ninh Thuận 497 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 765,Quảng Bình 688,Quảng Trị 337 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 010,Khánh Hòa 997 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 020,Quảng Nam 622 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 523,Phú Yên 437 Miss
02-02-2020 Khánh Hòa 552,Kon Tum 635 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 249,Đắc Nông 578,Quảng Ngãi 467 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-01-2020 Gia Lai 540,Ninh Thuận 384 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 354,Quảng Bình 813,Quảng Trị 600 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-01-2020 Đà Nẵng 266,Khánh Hòa 386 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 014,Quảng Nam 449 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 893,Thừa Thiên Huế 901 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 281,Kon Tum 587 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 771,Đắc Nông 629,Quảng Ngãi 545 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 919,Ninh Thuận 452 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 406,Quảng Bình 561,Quảng Trị 786 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 960,Khánh Hòa 803 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 877,Quảng Nam 658 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 352,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 364,Kon Tum 664 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 512,Đắc Nông 934,Quảng Ngãi 811 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 568,Ninh Thuận 515 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 641,Quảng Bình 476,Quảng Trị 748 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 337,Khánh Hòa 898 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 194,Quảng Nam 811 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 888,Thừa Thiên Huế 496 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 570,Kon Tum 760 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 940,Đắc Nông 325,Quảng Ngãi 831 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 100,Ninh Thuận 693 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 099,Quảng Bình 427,Quảng Trị 094 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 695,Khánh Hòa 286 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-01-2020 Đắc Lắc 468,Quảng Nam 908 Miss
06-01-2020 Phú Yên 427,Thừa Thiên Huế 423 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 146,Kon Tum 355 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 852,Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 970 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 269,Ninh Thuận 620 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 026,Quảng Bình 320,Quảng Trị 218 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020 Đà Nẵng 031,Khánh Hòa 765 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 241,Quảng Nam 224 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-12-2019 Phú Yên 357,Thừa Thiên Huế 193 Miss