NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-08-2021 Quảng Nam 19 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 59,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 49,Quảng Bình 27,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 65,Quảng Nam 82 Miss
26-07-2021 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 62,Kon Tum 32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 27 Miss
23-07-2021 Gia Lai 33,Ninh Thuận 98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 20,Quảng Bình 87,Quảng Trị 53 Win Bình Định
21-07-2021 Đà Nẵng 44,Khánh Hòa 71 Miss
20-07-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 15,Kon Tum 72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 75,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-07-2021 Gia Lai 64,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 17,Quảng Trị 48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-07-2021 Đà Nẵng 75,Khánh Hòa 47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-07-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 68 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 38,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 34 Miss
09-07-2021 Gia Lai 65,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 38,Quảng Bình 72,Quảng Trị 80 Win Bình Định
07-07-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 23 Miss
06-07-2021 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc
05-07-2021 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-07-2021 Khánh Hòa 93,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 41,Quảng Ngãi 37 Miss
02-07-2021 Gia Lai 40,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 19,Quảng Bình 23,Quảng Trị 98 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 51 Miss
29-06-2021 Đắc Lắc 99,Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 02 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 16,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 52 Miss
25-06-2021 Gia Lai 79,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai
24-06-2021 Bình Định 08,Quảng Bình 77,Quảng Trị 18 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-06-2021 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 75 Miss
22-06-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 75,Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 12,Kon Tum 12 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 67,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 29,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 44,Quảng Trị 55 Miss
16-06-2021 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-06-2021 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 30 Miss
14-06-2021 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 55 Win Phú Yên
13-06-2021 Khánh Hòa 68,Kon Tum 94 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 28 Miss
11-06-2021 Gia Lai 44,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 17,Quảng Bình 17,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 98 Miss
07-06-2021 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên
06-06-2021 Khánh Hòa 67,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 38 Miss
04-06-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 59,Quảng Bình 64,Quảng Trị 18 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 41 Miss