NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-05-2022 Bình Định 863,Quảng Bình 367,Quảng Trị 147 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 636,Khánh Hòa 266 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 732,Quảng Nam 833 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 872,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 869,Kon Tum 444 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 026,Đắc Nông 947,Quảng Ngãi 711 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 053,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 028,Quảng Trị 728 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 758,Khánh Hòa 595 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 437 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 727,Thừa Thiên Huế 497 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 627,Kon Tum 613 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 793,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 146 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 517,Ninh Thuận 350 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 623,Quảng Bình 723,Quảng Trị 246 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 415,Khánh Hòa 166 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 496,Quảng Nam 616 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 486,Kon Tum 032 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 218,Đắc Nông 027,Quảng Ngãi 702 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 937,Ninh Thuận 709 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 527,Quảng Bình 609,Quảng Trị 994 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 755,Khánh Hòa 734 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 528,Quảng Nam 038 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 134,Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 357,Kon Tum 944 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-04-2022 Đà Nẵng 659,Đắc Nông 388,Quảng Ngãi 671 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-04-2022 Gia Lai 490,Ninh Thuận 468 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-04-2022 Bình Định 444,Quảng Bình 903,Quảng Trị 724 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-04-2022 Đà Nẵng 693,Khánh Hòa 287 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-04-2022 Đắc Lắc 417,Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-04-2022 Phú Yên 465,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-04-2022 Khánh Hòa 976,Kon Tum 209 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-04-2022 Đà Nẵng 474,Đắc Nông 101,Quảng Ngãi 474 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-04-2022 Gia Lai 360,Ninh Thuận 171 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-04-2022 Bình Định 880,Quảng Bình 984,Quảng Trị 159 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-04-2022 Đà Nẵng 423,Khánh Hòa 923 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-04-2022 Đắc Lắc 450,Quảng Nam 158 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-04-2022 Phú Yên 591,Thừa Thiên Huế 405 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-04-2022 Khánh Hòa 624,Kon Tum 515 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-04-2022 Đà Nẵng 071,Đắc Nông 117,Quảng Ngãi 190 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-04-2022 Gia Lai 064,Ninh Thuận 181 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-04-2022 Bình Định 457,Quảng Bình 179,Quảng Trị 768 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-04-2022 Đà Nẵng 239,Khánh Hòa 289 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-04-2022 Đắc Lắc 071,Quảng Nam 715 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-04-2022 Phú Yên 947,Thừa Thiên Huế 554 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-04-2022 Khánh Hòa 405,Kon Tum 198 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-04-2022 Đà Nẵng 946,Đắc Nông 168,Quảng Ngãi 569 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-04-2022 Gia Lai 977,Ninh Thuận 115 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-04-2022 Bình Định 744,Quảng Bình 181,Quảng Trị 684 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-04-2022 Đà Nẵng 017,Khánh Hòa 452 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-04-2022 Đắc Lắc 656,Quảng Nam 267 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-04-2022 Phú Yên 632,Thừa Thiên Huế 150 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-04-2022 Khánh Hòa 734,Kon Tum 418 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-04-2022 Đà Nẵng 990,Đắc Nông 273,Quảng Ngãi 844 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-04-2022 Gia Lai 012,Ninh Thuận 574 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-03-2022 Bình Định 820,Quảng Bình 172,Quảng Trị 290 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-03-2022 Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 004 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-03-2022 Đắc Lắc 992,Quảng Nam 409 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-03-2022 Phú Yên 789,Thừa Thiên Huế 327 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế