Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 Bình Định 14,Quảng Bình 18,Quảng Trị 54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-02-2020 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 86 Miss
24-02-2020 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 77,Kon Tum 72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-02-2020 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 72,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-02-2020 Gia Lai 90,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-02-2020 Bình Định 51,Quảng Bình 02,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 03 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-02-2020 Đắc Lắc 52,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-02-2020 Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 90 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-02-2020 Khánh Hòa 04,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 08,Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 12,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 92,Quảng Bình 41,Quảng Trị 13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 87,Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 52,Thừa Thiên Huế 24 Miss
09-02-2020 Khánh Hòa 29,Kon Tum 77 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 33,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 01,Ninh Thuận 40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 51,Quảng Trị 46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 29,Phú Yên 86 Miss
02-02-2020 Khánh Hòa 32,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-01-2020 Gia Lai 21,Ninh Thuận 84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 06,Quảng Bình 76,Quảng Trị 48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-01-2020 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 56,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 85,Ninh Thuận 83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 68,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 17,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 56 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 91,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 80,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 83,Ninh Thuận 03 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 96,Quảng Bình 32,Quảng Trị 85 Miss
15-01-2020 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 65,Kon Tum 73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 76,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 95,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 03,Quảng Bình 09,Quảng Trị 41 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-01-2020 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 34 Miss
06-01-2020 Phú Yên 64,Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 30,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 08,Ninh Thuận 33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 50,Quảng Bình 17,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-12-2019 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 01 Miss