Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 89 Win 89
28-01-2020 Đầu 4 Đuôi 0 Win 40
23-01-2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win 75
22-01-2020 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
21-01-2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
20-01-2020 Đầu 5 Đuôi 0 Win 50
19-01-2020 Đầu 8 Đuôi 3 Miss
18-01-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win 06
17-01-2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win 71
16-01-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
15-01-2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
14-01-2020 Đầu 6 Đuôi 4 Win 64
13-01-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
12-01-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
11-01-2020 Đầu 5 Đuôi 8 Win 58
10-01-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
09-01-2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
08-01-2020 Đầu 0 Đuôi 4 Win 04
07-01-2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win 54
06-01-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 12
05-01-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 21
04-01-2020 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
03-01-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
02-01-2020 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
01-01-2020 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
31-12-2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
30-12-2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
29-12-2019 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
28-12-2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
27-12-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
26-12-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
25-12-2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win 81
24-12-2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win 26
23-12-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
22-12-2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win 42
21-12-2019 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
20-12-2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win 84
19-12-2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win 81
18-12-2019 Đầu 4 Đuôi 9 Win 49
17-12-2019 Đầu 9 Đuôi 5 Miss
16-12-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
15-12-2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win 06
14-12-2019 Đầu 1 Đuôi 0 Miss
13-12-2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
12-12-2019 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
11-12-2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win 85
10-12-2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win 33
09-12-2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
08-12-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
07-12-2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
06-12-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
05-12-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
04-12-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win 19
03-12-2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
02-12-2019 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
01-12-2019 Đầu 8 Đuôi 7 Win 87
30-11-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
29-11-2019 Đầu 0 Đuôi 3 Win 03
28-11-2019 Đầu 8 Đuôi 1 Miss
27-11-2019 Đầu 5 Đuôi 7 Win 57