Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win 14
28-03-2020 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
27-03-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Miss
26-03-2020 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3
25-03-2020 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
24-03-2020 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
23-03-2020 Đầu 5 Đuôi 0 Miss
22-03-2020 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
21-03-2020 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
20-03-2020 Đầu 3 Đuôi 6 Win 36
19-03-2020 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
18-03-2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
17-03-2020 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
16-03-2020 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
15-03-2020 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
14-03-2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win 15
13-03-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
12-03-2020 Đầu 5 Đuôi 1 Win 51
11-03-2020 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
10-03-2020 Đầu 2 Đuôi 0 Miss
09-03-2020 Đầu 7 Đuôi 3 Win 73
08-03-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đuôi 0
07-03-2020 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
06-03-2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win 54
05-03-2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
04-03-2020 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
03-03-2020 Đầu 2 Đuôi 3 Win 23
02-03-2020 Đầu 8 Đuôi 7 Win 87
01-03-2020 Đầu 5 Đuôi 7 Miss
29-02-2020 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
28-02-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
27-02-2020 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
26-02-2020 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
25-02-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
24-02-2020 Đầu 0 Đuôi 9 Win 09
23-02-2020 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
22-02-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
21-02-2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
20-02-2020 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
19-02-2020 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
18-02-2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
17-02-2020 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
16-02-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
15-02-2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
14-02-2020 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
13-02-2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
12-02-2020 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đuôi 7
11-02-2020 Đầu 6 Đuôi 5 Miss
10-02-2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win 45
09-02-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
08-02-2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
07-02-2020 73 Win 73
06-02-2020 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
05-02-2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win 15
04-02-2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
03-02-2020 Đầu 6 Đuôi 5 Miss
02-02-2020 Đầu 3 Đuôi 4 Win 34
01-02-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
31-01-2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
30-01-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 12