THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Gia Lai 39-76,Ninh Thuận 41-26 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-02-2021 Bình Định 47-42,Quảng Bình 26-64,Quảng Trị 67-10 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-02-2021 Đà Nẵng 51-07,Khánh Hòa 77-73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-02-2021 Đắc Lắc 01-54,Quảng Nam 75-21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-02-2021 Phú Yên 39-85,Thừa Thiên Huế 35-87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-02-2021 Khánh Hòa 29-42,Kon Tum 97-12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-02-2021 Đà Nẵng 37-02,Đắc Nông 53-66,Quảng Ngãi 48-65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-02-2021 Gia Lai 03-39,Ninh Thuận 30-72 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-02-2021 Bình Định 94-17,Quảng Bình 37-70,Quảng Trị 89-83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-02-2021 Đà Nẵng 62-94,Khánh Hòa 50-37 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-02-2021 Đắc Lắc 19-85,Quảng Nam 57-74 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-02-2021 Phú Yên 44-00,Thừa Thiên Huế 70-24 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-02-2021 Khánh Hòa 24-12,Kon Tum 71-72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-02-2021 Đà Nẵng 72-05,Đắc Nông 64-48,Quảng Ngãi 98-63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-02-2021 Gia Lai 63-12,Ninh Thuận 47-41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-02-2021 Bình Định 94-65,Quảng Bình 64-43,Quảng Trị 78-60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-02-2021 Đà Nẵng 15-43,Khánh Hòa 06-81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-02-2021 Đắc Lắc 64-16,Quảng Nam 42-78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-02-2021 Phú Yên 35-64,Thừa Thiên Huế 76-33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-02-2021 Khánh Hòa 71-90,Kon Tum 19-17 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-02-2021 Đà Nẵng 67-37,Đắc Nông 97-92,Quảng Ngãi 45-19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-02-2021 Gia Lai 36-69,Ninh Thuận 44-00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-02-2021 Bình Định 85-54,Quảng Bình 15-99,Quảng Trị 14-44 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-02-2021 Đà Nẵng 63-08,Khánh Hòa 54-46 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-02-2021 Đắc Lắc 50-11,Quảng Nam 66-80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-02-2021 Phú Yên 05-17,Thừa Thiên Huế 07-61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-01-2021 Khánh Hòa 04-07,Kon Tum 57-65 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-01-2021 Đà Nẵng 88-12,Đắc Nông 94-77,Quảng Ngãi 69-95 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-01-2021 Gia Lai 19-42,Ninh Thuận 83-68 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-01-2021 Bình Định 40-05,Quảng Bình 39-20,Quảng Trị 21-47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-01-2021 Đà Nẵng 20-16,Khánh Hòa 27-71 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-01-2021 Đắc Lắc 68-11,Quảng Nam 56-82 Miss
25-01-2021 Phú Yên 23-32,Thừa Thiên Huế 39-34 Win Phú Yên
24-01-2021 Khánh Hòa 97-86,Kon Tum 01-74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-01-2021 Đà Nẵng 79-23,Đắc Nông 80-40,Quảng Ngãi 06-00 Miss
22-01-2021 Gia Lai 20-76,Ninh Thuận 78-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-01-2021 Bình Định 16-78,Quảng Bình 36-38,Quảng Trị 92-69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-01-2021 Đà Nẵng 33-03,Khánh Hòa 77-57 Miss
19-01-2021 Đắc Lắc 97-20,Quảng Nam 63-33 Win Đắc Lắc
18-01-2021 Phú Yên 18-29,Thừa Thiên Huế 08-99 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-01-2021 Khánh Hòa 99-81,Kon Tum 01-58 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-01-2021 Đà Nẵng 08-15,Đắc Nông 80-40,Quảng Ngãi 85-91 Miss
15-01-2021 Gia Lai 45-12,Ninh Thuận 13-93 Win Gia Lai
14-01-2021 Bình Định 71-03,Quảng Bình 36-75,Quảng Trị 81-04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-01-2021 Đà Nẵng 63-10,Khánh Hòa 54-99 Miss